Survey terms

Ikgadējo “TOP darba devējs” aptauju, turpmāk tekstā – “Aptauja”, organizē personāla atlases uzņēmums SIA “CV-Online Latvia”, reģ. nr. 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010, Latvija, turpmāk tekstā – “Organizators”. Aptaujas galvenais mērķis ir noskaidrot iepriekšējā gada iekārojamākos un labākos Latvijas darba devējus vairākās kategorijās. Aptauja sastāv no obligāti aizpildāmajiem jautājumiem un izvēles jautājumiem. Ja respondents izvēlas atbildēt uz visiem jautājumiem, ir iespēja reģistrēties izlozei, turpmāk tekstā – “Akcija”, un laimēt galveno balvu 500 EUR.

1. Aptauja norisinās interneta vietnē www.topdarbadevejs.lv, un tajā var piedalīties jebkurš Latvijas darba ņēmējs.
2. Aptaujas aizpildīšanas periods: 18.01.2022. līdz 28.02.2022.
3. Aptaujā iekļauti:
• trīs obligātie jautājumi;
• obligātie demogrāfiskie jautājumi;
• izvēles jautājumi par darba devējiem biznesa sektoros un reģionos.
4. Lai pretendētu uz balvu, respondentam jāatbild uz visiem jautājumiem un Aptaujas beigās jānorāda sava e-pasta adrese.
5. Akcijas galvenā balva ir 500 EUR (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas). Organizators apņemas ieturēt un pārskaitīt Valsts kasē ar balvas saņemšanu saistīto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Balva tiek izmaksāta 3 darba dienu laikā no tā brīža, kad laimētājs ir pieteicis balvas saņemšanu no e-pasta, ar kuru bija reģistrējies dalībai Akcijā. Tā tiek izmaksāta uz bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda. Lai saņemtu balvu, personai jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāparaksta akts par balvas saņemšanu.
6. Ar vienu e-pasta adresi var reģistrēties vienu reizi.
7. Balvas izloze norisināsies 04.03.2022. Organizators sazināsies ar uzvarētāju divu darba dienu laikā pēc izlozes, sūtot ziņu uz norādīto respondenta e-pasta adresi.
8. Akcijas rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.topdarbadevejs.lv, norādot laimesta ieguvēja e-pasta adreses daļēju nosaukumu – piemērs, AnnXXX.XXXa@inbox.lv.
9. Akcijas uzvarētājam ir pienākums atsaukties un pieteikties balvas saņemšanai mēneša laikā pēc izlozes.
10. Reģistrējoties Akcijas izlozei, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti.
11. Aizpildot Aptauju, respondents apliecina brīvprātīgu piedalīšanos Aptaujā.
12. Aptaujas dalībnieku atbildes tiks izmantotas un publicētas apkopotā veidā.
13. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Akcijā, dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Akcijas laiku, kā arī pēc tās noslēguma saglabāti Organizatora datubāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
14. Organizators apliecina, ka reģistrētās respondentu e-pastu adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi ar mērķi noskaidrot Akcijas uzvarētāju.
15. Reģistrējoties dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis Akcijas noteikumus, iepazinies un piekrīt tiem.